People

Professor

Collaborator

Students

 • All students have graduated.

Alumni

 • Akihisa Kurashima (1988/04 – 1993/03)
 • Satoshi Katsuno (1989/04 – 1991/03)
 • Norio Katayama (1990/04 – 1995/03)
 • Hisakazu Tsuboya (1990/04 – 1992/03)
 • Itaru Nishizawa (1991/04 – 1996/03)
 • Noriko Sakai (1992/04 – 1997/03)
 • Yasushi Obata (1993/04 – 1995/03)
 • Atsuhide Hosokai (1993/04 – 1995/03)
 • Manabu Ohta (1994/04 – 1999/03)
 • Mitsuhiro Wada (1994/04 – 1996/03)
 • Kazuyuki Ikeda (1995/04 – 1997/03)
 • Kimimoto Hayakawa (1996/04 – 1998/03)
 • Takashi Yanase (1997/04 – 1999/03)
 • Ryo Shirai (1998/04 – 2000/03)
 • Teruhito Kanazawa (1997/04 – 2002/03)
 • Akihiko Morohoshi (1999/04 – 2002/03)
 • Shuichi Kojima (2000/04 – 2002/03)
 • Kumi Itai(2000/10 – 2002/09)
 • Kosuke Ueyama (2001/04 – 2003/03)
 • Takashi Okada(2002/04 – 2004/03)
 • Kouichi Tanaka (2003/04 – 2005/03)
 • Kouhei Suzuki (2004/04 – 2006/03)
 • Tomonari Masada (2001/10 – 2007/02)
 • Hiromi Wakaki (2004/04 – 2007/03)
 • Ryosuke Tohyama (2003/04 – 2008/03)
 • Hiroki Kan (2005/04 – 2008/03)
 • Takumi Tsujishita (2006/04 – 2008/03)
 • Vu Quang Minh (2005/04 – 2009/03)
 • Junya Aizawa (2005/04 – 2009/03)
 • Masaharu Tatsumi (2006/04 – 2009/03)
 • Kenji Hirohata (2007/04 – 2009/03)
 • Akira Takahashi (2008/04 – 2010/03)
 • Akira Uemura
 • Hisashi Kurasawa (2006/04-2011/03)
 • Kentaro Watanabe (2009/04-2011/03)
 • Takanobu Suzuki (2010/04-2012/03)
 • Xiaochuan Na (2010/04-2012/03)
 • Hiroto Akatsuka(2011/04-2013/03)
 • Keisuke Yamamoto(2011/04-2013/03)
 • Chu Yimin (2009/10-2014/09)
 • Naoki Kobayashi (2013/04-2015/03)
 • Kazuki Murahashi (2013/04-2015/03)
 • Nobuhito Haga (2014/04-2016/03)
 • Mitsuki Kimura (2009/04-2016/03)
 • Akira Kinoshita (2012/04-2017/03)
 • Kazushige Ando (2015/04-2018/03)
 • Toru Nishino (2015/04-2018/03)
 • Akira Kakitani (2016/04-2018/03)
 • Takaya Kawakatsu (2014/04-2019/03)